جدول زمانبندی صدور ویزا در ماه آوریل

ساعات تحویل مدارک : 8:30 الی 10:30 صبح*
* ساعات تحویل گذرنامه: 3 الی 4 بعد از ظهر
*هزینه ویزا:  3,950,000ریال (یکبار ورود)
*طبق بخشنامه بانک مرکزی ایران اسکناس های مخدوش و نوشته شده قابل قبول نمی باشد.
لطفا برای پرداخت هزینه های کنسولی  از اسکناس های غیر مخدوش و سالم استفاده کنید
Date of Accept Date of Issue Remarks
April-1 MON     IRAN HOLIDAY
April-2 TUE     IRAN HOLIDAY
April-3 WED     IRAN HOLIDAY
April-4 THU April-11 THU  
April-5 FRI      
April-6 SAT      
Apirl-7 SUN April-11 ​THU  
April-8 MON April-14 ​SUN  
ApriL-9 TUE ​April-14 SUN  
April-10 WED April-16 TUE  
April-11 THU April-18 THU  
April-12 FRI      
April-13 SAT      
April-14 SUN April-18 THU  
April-15 MON April-22 MON  
April-16 TUE April-22 MON  
April-17 WED April-23 TUE  
April-18 THU April-25 THU  
April-19 FRI      
April-20 SAT      
April-21 SUN     IRAN HOLIDAY
April-22 MON April-28 SUN  
April-23 TUE April-28 SUN  
April-24 WED May-1 ​WED  
April-25 THU May-9 THU  
April-26 FRI      
April-27 SAT      
April-28 SUN May-9 THU  
April-29 MON May-9 THU JAPAN HOLIDAY
April-30 TUE May-12 SUN