دیدار تشریفاتی سفیر سایتو با دانشجویان محقق دانشگاه کاگوشیما

در تاریخ 1 اسفند ماه سفیر سایتو با 11 دانشجوی دانشگاه کاگوشیما که برای تحقیقات کوتاه مدت در خارج از کشور به ایران آمده بودند دیدار تشریفاتی کرد و به آنها در مورد وضعیت کشور ایران توضیحاتی را ارائه نمود. دانشجویان قبل از سفر به ایران تصورات خوبي نسبت به این کشور نداشتند اما بعد از سفر به این کشور و مواجه شدن با مردم مهربان ایرانی، نظرات آنان نسبت به ایران تغییر کرد.
   
 دانشجویان علاقمندانه در حال گوش دادن به توضیحات سفیر سایتو
عکس یادگاری با سفیر سایتو