افغانستان

كمك‌های ژاپن به پناهندگان و آوارگان افغانی
طبق گزارش‌های مأمور سازمان ملل متحد برای آوارگان، از قبل از وقوع عمليات تروريستی ١١ سپتامبر در آمريكا حدوداً پنج ميليون افغانی در افغانستان و كشورهای اطراف آواره يا پناهنده هستند. چنين وضعيتی ضمن اينكه يك مسئله انسانی و عاطفی است، مسئله بسيار مهمی است كه ممكن است بر روی ثبات و امنيت منطقه و جهان تأثير بگزارد. لذا ژاپن برنامه‌های زير را برای كمك در نظر گرفته و در حال اجرای آن است:
كمك از طريق نهادهای سازمان ملل:
در تاريخ ٢٧ سپتامبر ٢٠٠١، سازمان ملل از جامعه جهانی، ٥٨٤ ميليون دلار را برای كمك درخواست كرد. ژاپن در ٤ اکتبر ٢٠٠١ با توجه به اين درخواست و در پاسخ‌های نهاد‌های بين‌المللی كمك به آوارگان و پناهندگان افغانی آمادگی خود را برای پرداخت ١٢٠ ميليون دلار (٢٠٪ درخواست سازمان ملل) اعلام كرد.

(١) در اين راستا، ابتدا به نهاد عالی سازمان ملل متحد برای آوارگان (UNHCR) تقريباً ٦ ميليون دلار كمك مالی پرداخت كرد.
(٢) در تاريخ ١٦ نوامبر ٢٠٠١ پرداخت جمعاً سی و شش ميليون و هشتصد و پنجاه هزار دلار به چهار نهاد بين‌المللی (برنامه غفای جهان (WFP)، كميته بين‌المللی صليب سرخ (ICRC)، صندوق اضطراری بين‌المللی كودكان سازمان ملل متحد (UNICEF)، نهاد‌های بين‌المللی مهاجرت (IOM) كه كمك به آوارگان افغانستان را در دستور كار خود دارند، تصويب و اجرا نمود.
(٣) در تاريخ ١٨ ژانويه ٢٠٠٢ برای بهبود اوضاع نامناسب آوارگان و پناهندگان افغانی، پرداخت جمعاً ٥٩ ميليون و ٤٩٠ هزار دلار به پنج نهاد بين‌المللی (برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، UNHCR، UNICEF، نهاد تنظيم مسائل بشری سازمان ملل (OCHA) و ICRC) در دستور كار قرار گرفت.

٢- دولت ژاپن در راستای "كمك‌های علنی":
(١) بر اساس قانون همكاری صلح بين‌المللی، ضمن ارائه‌ی لوازم زندگی از جمله ٣١٥ چادر ١٠ نفره به UNCHR، اين لوازم توسط نيروی دفاع از خود ژاپن به پاكستان فرستاده شد و در ٩ اکتبر ٢٠٠١ به UNCHR، تحويل داده شد (امور صلح بين‌المللی امداد آوارگان افغانی)
همچنين در بيست و پنجم همين ماه، ٥٠٠ چادر ١٥ نفره در پاكستان به UNCHR تحويل داده شد.
(٢) بر اساس قانون ويژه مقابله با تروريسم، طبق برنامه اصولی مصوب در ١٦ نوامبر، لوازم زندگی مربوطه از جمله ١٠٢٥ چادر ١٠ نفره توسط ناوگان دريايی نيروی دفاع از خود ژاپن به پاكستان فرستاده شد ودر ١٢ دسامبر به UNCHR تحويل داده شد.
٣- كمك از طريق NGO ژاپن:
الف) كمك به ژاپن پلاتفرم : (Japan Platform)
دولت ژاپن از NGO ژاپن كه در زير ساختار ژاپن پلاتفرم (JPF) فعاليت كمكرسانی به آوارگان را انجام می‌دهد، حمايت می‌كند.
ب) همكاری بيشتر با نهادهای بين‌المللی:
NGO كه در محل به فعاليت خود ادامه می‌دهد. برای اجرای كارهای آتی خود از جمله جمع‌آوری اطلاعات از محل، با نهادهای بين‌المللی مانند UNHCR و NFP گفتگوها را دنبال می‌كند. در بين اين NGO، NGO‌هايی نيز وجود دارند كه خواستار پذيرش امور كمكرسانی به آوارگان كه توسط نهاد‌های بين‌المللی برنامه‌ريزی شده است، می‌باشند. دولت ژاپن برای گسترش هرچه بيشتر "كمك‌های علنی" حمايت‌های جانبی خود را به منظور فراهم نمودن زمينه انعقاد قراردادهای كارهای اجرايی با نهادهای بين‌المللی توسط اين NGOها انجام داده است.
٤- كمك به كشورهای همسايه افغانستان
برای كاهش فشارهای وارد شده به كشورهای همسايه افغانستان در اوضاع كنونی، از ٤ ميليارد و هفتصد هزار ين كمك‌های اضطراری مالی به پاكستان، ١ ميليارد و ٦٠٠ هزار ين آن را به كمك‌رسانی به آوارگان اختصاص داده و استوارانه آن را اجرا كرده است. همچنين حدود ٢ ميليون دلار كمك نيز به منظور كمك‌رسانی به آوارگان به تاجيكستان پرداخت شده است.
(توجه) از اين ١ ميليارد و ٦٠٠ هزار ين كمك، ٢٠٠ هزار ين آن از طريق UNHCR پرداخت شده است.