اخبار مربوط به زلزله شمال غرب ایران

اخبار مربوط به زلزله شمال غرب ایران
 

14,Oct 2012
اھداء کمک ھای امدادی از طرف ژاپنی ھای مقیم تھران به زلزله زدگان شمال غرب ایران (گزارش)
Relief Donation from Japanese People Residing in Tehran
To the Victims of Iran Northwest Earthquake (Report)

30,Sep 2012
اهداء کمک های امدادی از طرف ژاپنی های مقیم تهران به زلزله زدگان شمال غرب ایران
Relief Donation from Japanese People Residing in Tehran
To the Victims of Iran Northwest Earthquake

6,Sep 2012
بازدید از مناطق زلزله زده واقع در شمال غرب ایران توسط سفیر محترم ژاپن و رئیس انجمن ژاپنی ها در تهران
Visit of Japanese Ambassador and Head of Japanese Association in Tehran to the quake-hit areas in North West of Iran

23,Aug 2012
کمک های امدادی فوری ژاپن به زلزله زدگان شمال غرب ایران

23,Aug 2012
برگزاری مراسم تحویل کمکهای فوری سفارت ژاپن در ایران به زلزله زدگان شمال غرب
Embassy of Japan in Iran Holds Delivery Ceremony of the Emergency Relief Goods for the Northwest Iran Earthquake

20,Aug 2012
کمک های امدادی فوری ژاپن به زلزله زدگان شمال غرب ایران

16,Aug 2012
پیام تسلیت ریاست محترم مجلس نمایندگان ژاپن به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با  آسیب دیدگان زلزله در منطقه شمال غربی ایران

13,Aug 2012
پیام تسلیت وزیر امور خارجه ژاپن به دکتر صالحی در ارتباط با آسیب دیدگان زلزله شمال غرب ایران