خاورميانه(عراق)

گفتگوی آقای كويزومی، نخست وزير ژاپن و آقای ابراهيم جعفری، نخست وزير عراق
١٧ دسامبر ٢٠٠٥
(ترجمه غير رسمی)
در تاريخ ٥ دسامبر گفتگويی بين آقای كويزومی، نخست وزير ژاپن و آقای ابراهيم جعفری، نخست وزير عراق كه به ژاپن سفر كرده بود صورت گرفت. خلاصه اين گفتگو به شرح زير است :
ارزيابی كمك‌های ژاپن
آقای ابراهيم جعفری به نمايندگی از مردم عراق از كمك‌های گوناگون ژاپن به عراق (اعزام نيروهای دفاع از خود، كمك ODA به عنوان دومين كمك كننده پس از آمريكا، كاهش تقريباً ٦ ميليارد دلاری بدهی وام و...)، عميقاً تشكر كرد.
اوضاع عراق
آقای ابراهيم جعفری با اشاره به تعداد مسئولين و نمايندگان زن در مجلس عراق، اعلام داشت پروسه‌های سياسی و ترويج دموكراسی در عراق پيشرفت‌های بسيار خوبی داشته است، اما در زمينه امنيت، علی رغم تلاش‌های بسيار هنوز نتوانسته‌ايم ناآرامی‌ها را كنترل كنيم.
نيروی دفاع از خود ژاپن
نخست وزير عراق ضمن تشكر از فعاليت نيروع دفاع از خود ژاپن، اظهار داشت ماهيت فعاليت نيروی دفاع از خود ژاپن به عنوان فعاليت‌های بازسازی مردمی، توسط مردم عراق ماملاً درك شده است و به عنوان جزئی از منطقه در حال كمك‌رسانی به مناطق گوناگون می‌باشد و عراق خواستار تمديد حضور نيروی دفاع از خود ژاپن در عراق است. در مقابل كوایزومی، نخست وزير ژاپن گفت: ژاپن به حمايت خود از فعاليت‌های بازسازی عراق ادامه خواهد داد. وی اظهار داشت با در نظر گرفتن تقاضاضی نخست وزير عراق برای تمديد حضور نيروی دفاع از خود ژاپن در عراق، ژاپن در اين خصوص مستقلاً تصميم‌گيری خواهد كرد.
اوضاع امنيتی
آقای ابراهيم جعفری گفت در خصوص مسائل امنيتی، علی رغم تلاش‌های فراوان، هنوز شاهد ناآرامی‌ها در عراق هستيم، اما فعاليت‌های تروريستی در شمال و جنوب عراق آرام شده و اين مناطق برای آغاز سرمايه گزاری، بسيار مناسب هستند. آقای كوایزومی تصريح كرد اگر امنيت برقرار شود، شركت‌ها و مؤسسه‌های خصوصی توسعه خواهند يافت و بيش از كمك‌های نيروهای دفاع از خود ژاپن در بازسازی عراق مؤثر خواهد بود. وی ضمن اشاره به وفور منابع طبيعی و انسانی در عراق، آقای ابراهيم جعفری را برای توسعه هرچه بيشتر كشورش تشويق كرد.