آخرين اطلاعات در ارتباط با اثرات محيطي راديواكتيو در زلزله اخير ژاپن

خرين اطلاعات در ارتباط با اثرات محيطي راديواكتيو در زلزله اخير ژاپن و همچنين در خصوص تشعشعات راديو اكتيو در مواد غذايي و آب، در وب سايتي توسط دولت ژاپن درج شده است. براي دستيابي به اين سايت (اينجا) را كليك كنيد.


「Related information to incident of nuclear power plants: [Information on safety in relation to radioactivity level in Japan]