دارندگان کارت صلاحیت

در صورت داشتن کارت صلاحیت

CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
(ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOMEISHO)

مدارک قابل ارائه به شرح زیر می باشد
( توجه: در صورت ضرورت در طول بررسی ، مدارک اضافی تقاضا می شود )
 
1-   گذرنامه متقاضی ویزا ( گذرنامه قدیمی در صورت امکان)
2-  يك نسخه فرم درخواست ویزا
3-  يك قطعه عکس سایز 4.5 x   4.5  با زمینه سفید
4- اصل و کپی کارت صلاحیت CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
5-  فتوکپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی صادره در    سه ماهه اخير.

( ترجمه انگليسي  رسمی مدارک فارسی صادره در سه ماهه اخير مورد نياز است)