انواع ويزاي كوتاه مدت

2020/2/13

مدارک مورد نیاز جهت درخواست ویزا (بهمن 1398)

(مدارک مورد نیاز با توجه به شرایط هر کشور تعیین می شود)

لطفاً پرسشنامه را زمان درخواست روادید تحویل دهید. چنانچه در پرسشنامه گزینه  "سفر کرده ام" یا "قصد اقامت دارم" انتخاب شده باشد، درخواست روادید پذیرش نخواهد شد
از تاریخ 11 اسفند ماه 1398 ( 1 مارس 2020 ) در صورتیکه نماینده جهت درخواست ویزا مراجعه نماید، ارائه معرفی نامه الزامی است. در معرفی نامه، امضای متقاضی ویزا  و نسبت متقاضی و نماینده باید به وضوح درج شده باشد.
تمامی مدارک ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اراِئه شوند. اما، مدارکی که در سایت سفارت برای آنها اعتبار زمانی خاصی تعیین شده است، و مدارکی که اعتبار زمانی در خود مدرک قید شده است، در همان بازه های زمانی ارائه شوند.

ویزای کوتاه مدت برای شرکت در کنفرانس

* توجه: درصورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- گذرنامه متقاضی ویزا

1-2 کپی صفحه مشخصات فردی و صفحه بعد از آن (کپی صفحات 2و 3 گذرنامه)

2- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

3- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

4- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری

5- گواهی اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ویا نامه ماموریت از سازمان ویا دانشگاه مربوطه درایران با ذکر سمت، دلیل سفر، تاریخ سفر و نحوه پرداخت هزینه ها

6- ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی ( به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)

7- اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر( از ژاپن)

 • تقبل هزینه اقامت 
 • تقبل هزینه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن 

8- اصل دعوتنامه خطاب به سفارت ( از ژاپن )

9- اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
10- در ارتباط با ارگان ضامن در ژاپن یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

 • ثبت شرکت ژاپنی  TOKIBO_TOHON ( صادره در سه ماهه اخیر)
 • کپی جدید از KAISHA SHIKI HOU
همچنین، در صورتی که استاد دانشگاه جهت انجام امور کاری، متقاضی را دعوت نماید، از آنجا که این دعوت از طرف دانشگاه تلقی می گردد، گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت دعوت کننده ارائه گردد

(برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر مورد نیاز است)

ویزای کوتاه مدت تجاری

* توجه: درصورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- گذرنامه متقاضی ویزا

1-2 کپی صفحه مشخصات فردی و صفحه بعد از آن (کپی صفحات 2و 3 گذرنامه)

2- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

3- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

4- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری

5- نامه ماموریت صادره از سازمان مربوطه در ایران با ذکر سمت، نحوه پرداخت هزینه ها، دلیل سفر و تاریخ سفر 

6- کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات یا جواز کسب، همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری 

7- مدارکی که روابط تجاری بین شرکت ایرانی و ژاپنی را تایید نماید.( مانند INVOICE- بارنامه – کپی L/C)

8- ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی ( به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)

9- اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر( از ژاپن)

 • تقبل هزینه اقامت 
 • تقبل هزینه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن 

10- اصل دعوتنامه خطاب به سفارت ( از ژاپن )

11- اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)

12- در ارتباط با شرکت ضامن در ژاپن یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

 • ثبت شرکت ژاپنی  TOKIBO_TOHON ( صادره در سه ماهه اخیر)
 • کپی جدید از KAISHA SHIKI HOU
 • مدرک KAISHA DANTAI GAIKYOU SETSUMEI SHOU

(برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر مورد نیاز است)

 

ویزای کوتاه مدت دیدار از اقوام

* توجه: درصورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.
مدارک مورد نیاز:
1- گذرنامه متقاضی ویزا
1-2 کپی صفحه مشخصات فردی و صفحه بعد از آن (کپی صفحات 2و 3 گذرنامه)
2- یک نسخه فرم تقاضای ویزا
3- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید
4- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
5- گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا
6- ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی ( به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)
7- اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر( از ژاپن)
 • تقبل هزینه اقامت 
 • تقبل هزینه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن 
8- اصل دعوتنامه خطاب به سفارت ( از ژاپن )
9- اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
10- مدارکی روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید:
 • کپی تمام صفحات شناسنامه ضامن ایرانی در ژاپن همراه با ترجمه انگلیسی غیر رسمی
 • در صورت لزوم شناسنامه تمام افرادی که روابط فامیلی را مشخص می کند.
11- گواهی ثبت اقامت محلی : JUMIN –HYO
 • در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی ( به طور مثال ایرانی ) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم می باشد. 
12- گواهی رسمی مالیات ( مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO ( در صورت عدم پرداخت مالیات – HIKAZEI- SHOMEISHO ( مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)
13- حساب بانکی ضامن GINKO- ZANDAKA- SHOMEI-SHO
(برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر مورد نیاز است)

ویزای کوتاه مدت دیدار از دوست 

* توجه: درصورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- گذرنامه متقاضی ویزا

1-2 کپی صفحه مشخصات فردی و صفحه بعد از آن (کپی صفحات 2و 3 گذرنامه)

2- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

3- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

4- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری

5- گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا

6- ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی ( به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)

7- اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر( از ژاپن)

 • تقبل هزینه اقامت 
 • تقبل هزینه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن 

8- اصل دعوتنامه خطاب به سفارت ( از ژاپن )

9- اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)

10- گواهی ثبت اقامت محلی : JUMIN –HYO

 • در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی ( به طور مثال ایرانی ) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم می باشد. 

11- مدارکی که روابط  بین دو دوست را تایید می کند، مانند عکس

12- گواهی رسمی مالیات دعوت کننده ( مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO ( در صورت عدم پرداخت مالیات – HIKAZEI- SHOMEISHO ( مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)

13- حساب بانکی ضامن GINKO- ZANDAKA- SHOMEI-SHO

(برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر مورد نیاز است)

 

ویزای توریستی 

* توجه: درصورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- گذرنامه متقاضی ویزا

1-2 کپی صفحه مشخصات فردی و صفحه بعد از آن (کپی صفحات 2و 3 گذرنامه)

2- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

3- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

4- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری

5- برنامه سفر با ذکر جزییات به انگلیسی ( با ذکر تاریخ ورود و خروج و برنامه روز به روز )

6- رزرو هتل

7- گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت، حقوق و موافقت با مرخصی ( با ذکر تاریخ)

8- ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی ( به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)

(برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر مورد نیاز است)

ویزای کوتاه مدت برای شرکت در مسابقات ورزشی 

* توجه: درصورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- گذرنامه متقاضی ویزا

1-2 کپی صفحه مشخصات فردی و صفحه بعد از آن (کپی صفحات 2و 3 گذرنامه)

2- یک نسخه فرم تقاضای ویزا

3- یک قطعه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

4- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری

( در صورت لزوم کپی صفحات شناسنامه پدر یا مادر با ترجمه انگلیسی رسمی )

5- نامه ماموریت از فدراسیون مربوطه در ایران با ذکر تاریخ و دلیل سفر و نحوه پرداخت هزینه ها 

6- اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر( از ژاپن)

 • تقبل هزینه اقامت 
 • تقبل هزینه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن 

7- اصل دعوتنامه خطاب به سفارت ( از ژاپن )

8- اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)

9- چنانچه هزینه سفر به عهده متقاضی ویزا می باشد:

 • گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و حقوق 
 • ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی ( به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)

(برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر مورد نیاز است)