عکسها

سفر جناب آقای دکتر روحانی به ژاپن (عکس متعلق به دفتر روابط روابط عمومی کابینه ژاپن)