فراخوان بورس يكساله زبان ژاپني 2020

2019/12/25
بورس يكساله زبان ژاپني مختص به دانشجويان رشته زبان و ادبيات زبان ژاپني دانشگاه تهران مي باشد. افراد متفرقه كه در حال يادگيري زبان ژاپني در مراكز ديگر هستند، نمي توانند از اين بورس استفاده نمايند. جهت اطلاعات بيشتر در اين زمينه توضيحات به زبان ژاپني و انگليسي را مطالعه فرماييد.

- توضیحات به زبان انگلیسی
- توضیحات به زبان ژاپنی
 
 
مدارک لازم:
- فرم تقاضای بورس 
- فرم اولویت بندی دانشگاه ها
- معرفی نامه (معرفی نامه توسط یکی از اساتید دانشگاه نوشته می شود)
- فرم سلامتی ( این فرم  بعد از قبولی در آزمون کتبی به سفارت ارائه شود)
- گواهی اشتغال به تحصیل ( این گواهی می بایست از دانشگاه تهیه شود)
- گواهی ریزنمرات ( این گواهی می بایست از دانشگاه تهیه شود)

مهلت ارسال مدارك براي متقاضيان 2020 تا تاريخ 10 بهمن 1398 مي باشد. مدارك از طريق دانشگاه تهران به سفارت ژاپن ارائه خواهد شد. متقاضيان مدارك را شخصاً به سفارت تحويل ننمايند.