هشــــــــــــــــدار

2019/6/26

هشدار

 

سفارت نسبت به دلالان  که برای اخذ ویزا، گرفتن وقت مصاحبه و دیگر خدمات ازمتقاضیان  مبالغی را مطالبه می کنند هشدار جدی می دهد! این افراد از جمله آژانس های مسافرتی و اشخاصی که جلوی سفارت به شما پیشنهاد می دهند، هیچ گونه ارتباطی با سفارت نداشته  و هیچ مسئولیتی متوجه سفارت نمی باشد. همچنین برخی از این دلالان پیشنهاد اخذ ویزا با مدارک جعلی می نمایند؛ توجه داشته باشید ارائه اسناد جعلی به سفارت  پیامد های سنگینی  ازجمله محرومیت از صدور ویزا را به همراه دارد.

سفارت فقط در قبال صدور ویزا، وجه ویزا را دریافت نموده و هیچگونه هزینه دیگری با هر عنوانی اعم از ضمانت بازگشت نقدی یا غیرنقدی، هزینه خدمات در صورت عدم صدور ویزا و غیره، از متقاضی دریافت نمی نماید.

سفارت با هیچ آژانس مسافرتی قرارداد همکاری نداشته و برای متقاضیانی که از طریق آژانس های مسافرتی درخواست ویزا مینمایند، هیچگونه امتیازی قائل نشده و همه درخواستها به طور یکسان بررسی میشوند.

صدور ویزا به منزله ضمانت ورود به ژاپن نبوده و احراز شرایط ورود بستگی به تشخیص ماموران اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه دارد.