آرشیو اخبار کنسولی

2020/11/4
2020/8/3
ورود مجدد اتباع خارجي دارنده كارت اقامت (ENGLISH VERSION)Open a new window
2020/7/29
اطلاعیه مهم در مورد محدودیت های جدید مربوط به ویروس جدید کرونا
2020/7/7
اطلاعیه مهم در مورد محدودیت های جدید مربوط به ویروس جدید کرونا
2020/5/28
طلاعیه مهم در مورد محدودیت های جدید مربوط به ویروس جدید کرونا
2020/5/3
اطلاعیه مهم در مورد محدودیت های جدید مربوط به ویروس جدید کرونا
2020/4/15
مقررات جدید به منظور تشدید محافظت از مرزها
2020/4/13
اطلاعیه ( تغییر روزهای پذیرش مراجعین قسمت کنسولی سفارت ژاپن)
2020/3/19
رویکرد دولت ژاپن در خصوص بیماری مسری ویروس جدید کرونا و رسیدگی به روادید
2020/3/5
در خصوص رسیدگی به روادید در سفارت ژاپن در ایران
2020/2/24
اصلاح قانون قرنطینه در ارتباط با شیوع بیماری جدیدد کروناOpen a new window
2020/2/12
اطلاعیه مهم در مورد ورود به کشور ژاپن (در خصوص ویروس جدید کرونا)Open a new window
2020/2/5
اطلاعیه مهم در مورد ورود به کشور ژاپن (در خصوص ویروس جدید کرونا)Open a new window
2018/8/28
پیشنهاد عضویت بیمه مسافرتی برای خارجیانی که به ژاپن سفر می کنند
2015/12/16
A New Resident Registration System for Foreign Residents
2015/8/3
برنامه کاری قسمت کنسولی همزمان با انتقال ساختمان سفارت به مکان جدید
2015/7/19
برنامه کاری قسمت کنسولی همزمان با انتقال ساختمان سفارت به مکان جدید
2015/5/20
برگزاری ششمین جشن پایان سال تحصیلی کلاس های تکمیلی آموزش زبان ژاپنی (هوشوکو)
2015/3/19
کلاس های عمومی زبان ژاپنی و کِندو (شمشیربازی ژاپنی)در هوشوکو (کلاس های تکمیلی زبان ژاپنی) ی تهران برگزار گردید.