پیشنهاد عضویت بیمه مسافرتی برای خارجیانی که به ژاپن سفر می کنند:

2018/9/4
28 آگوست 2018
سفارت ژاپن در تـــــــــهران
 
اخیرا" وزارت جهانگردی و گردشگری ژاپن به خارجیانی که از ژاپن دیدن می کنند پیشنهاد عضویت در بیمه های مسافرتی را ارایه داده است.    
 به تمامی افراد خارجی که قصد سفر و یا اقامت در ژاپن را دارند عضویت در این نوع بیمه را برای مواردی مانند بیماری و یا بروز حوادث غیرمترقبه، پیشنهاد می کنیم. همچنین موجب خرسندی است چنانچه دعوت کنندگان در ژاپن نیز عضوبت در این بیمه را به مدعووین خود توصیه نمایند.
مزایای عضویت در این بیمه به این ترتیب می باشد:
    -  در صورت عضویت در بیمه های مسافرتی هیچ نگرانی در مورد بیماری یا بروز حوادث غیر مترقبه وجود ندارد و می توانید از سفرتان لذت ببرید.
     -  مواردی وجود دارد که هزینه های بیماری و حوادث بسیار زیاد است.در صورت عضویت در یک بیمه مسافرتی که قسمت عمده هزینه های  درمانی را بپردازد ،می توان بدون نگرانی از خدمات درمانی استفاده نمود.
      - همچنین به منظور استفاده از خدماتی همچون معرفی مراکز درمانی، ترجمه شفاهی و پرداخت غیر نقدی هزینه های درمانی عضویت در بیمه های مسافرتی را پیشنهاد می کنیم

پیشنهاد می کنیم قبل از اقدام به سفر متن بیمه را بررسی نمایید. بطور مثال خدمات درمانی دوران بارداری تحت پوشش بیمه مسافرتی نبوده وهزینه زیادی دارد.))