در خصوص رسیدگی به روادید در سفارت ژاپن در ایران

2020/3/5
از تاریخ 5 مارس (15 اسفند) روند صدور روادید در سفارت ژاپن در ایران، به جز موارد زیر، موقتاً متوقف می گردد
 
  1. موارد با اهداف دیپلماتیک و خدمت
  2. موارد با شرایط ویژه ((1)همسر و فرزند ژاپنی، (2)موارد اضطراری و بشردوستانه)
  3. مواردی که دارای دستور العمل روادید از وزارت امور خارجه ژاپن هستند، مانند دانشجویان بورسیه ژاپن و غیره
  4. مواردی که از طرف دولت ژاپن یا نهادهای مستقل دعوت شده اند
  5. مواردی که دارای کارت صلاحیت هستند
  6. سایر موارد با شرایط اجتناب ناپذیر