(روادید) لغو مهر یا امضاء بر روی دعوت نامه و ضمانت نامه

2020/11/5
از میان مدارک ارائه شده توسط دعوت کننده زمان اخذ روادید ژاپن، تا به امروز برای دعوت نامه و ضمانت نامه، مهر یا امضاء الزامی بود، اما به اطلاع می رساند که اکنون مهر یا امضاء بر روی این مدارک لغو شده است. همچنین، در این خصوص به اطلاع می رساند که بخشی از فرمت دعوت نامه و ضمانت نامه نیز تغییر یافته است.
ضمانت نامه (ژاپنی، انگلیسی)
دعوت نامه (ژاپنی یک بار ورود . ورود و خروج مکرر، انگلیسی)