انواع ويزاي كوتاه مدت

2018/5/7

مدارک مورد نیاز جهت درخواست ویزا (اردیبهشت 1397)
(مدارک مورد نیاز با توجه به شرایط هر کشور تعیین می شود)

لطفاً پرسشنامه را زمان درخواست روادید تحویل دهید. چنانچه در پرسشنامه گزینه  "سفر کرده ام" یا "قصد اقامت دارم" انتخاب شده باشد، درخواست روادید پذیرش نخواهد شد

از تاریخ 11 اسفند ماه 1398 ( 1 مارس 2020 ) در صورتیکه نماینده جهت درخواست ویزا مراجعه نماید، ارائه معرفی نامه الزامی است. در معرفی نامه، امضای متقاضی ویزا  و نسبت متقاضی و نماینده باید به وضوح درج شده باشد.
تمامی مدارک ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اراِئه شوند. اما، مدارکی که در سایت سفارت برای آنها اعتبار زمانی خاصی تعیین شده است، و مدارکی که اعتبار زمانی در خود مدرک قید شده است، در همان بازه های زمانی ارائه شوند.

 

 ویزای کوتاه مدت برای شرکت درکنفرانس

 * توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.

مدارک مورد نیاز :

 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز 4.5 در 4.5  با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5. گواهي اشتغال به تحصيل يا اشتغال به كار و يا نامه ماموريت از سازمان و يا دانشگاه مربوطه در ايران با ذکرسمت، دلیل سفر، تاریخ سفر و نحوه پرداخت هزینه ها
 6. ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)
 7. اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت براي ضمانت سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1. اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2. اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
( براي كليه مدارك فارسی، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
 

ویزای کوتاه مدت تجاری

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
 
مدارک مورد نیاز :
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز 4.5 در 4.5  با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5. نامه ماموريت صادره از سازمان مربوطه در ايران با ذكر سمت، نحوه پرداخت هزینه ها، دليل و تاريخ سفر
 6. كپي روزنامه رسمي شركت ايراني، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات يا جواز كسب، همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 7. مداركي كه روابط تجاري بين شركت ايراني و ژاپني را تاييد نمايد. (مانند INVOICE- بارنامه- کپی L/C)
 8. ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي شرکت )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)
 9. اصل ضمانتنامه  خطاب به سفارت براي ضمانت سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1.  اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2.  اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 3.  در ارتباط با شركت ضامن در ژاپن یکی از مدارك زير مورد نياز است:
 • ثبت شرکت ژاپنی  TOKIBO-TOHON ( صادره در سه ماهه اخیر )
 • کپی جدید از KAISHA SHIKI HOU
 • مدرک KAISHA DANTAI GAIYOU SETSUMEI SHOU
( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
 

ویزای کوتاه مدت دیدارازاقوام

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز:
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز 4.5 در 4.5 با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5. گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا
 6. ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي  )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)
 7. اصل ضمانتنامه  خطاب به سفارت براي ضمانت سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1. اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2. اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 3.  مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید:
 • كپي تمام صفحات شناسنامه ضامن ایرانی در ژاپن همراه با ترجمه انگليسي غير رسمي.
 • درصورت لزوم شناسنامه تمام افرادی که روابط فامیلی را مشخص می کند. 
 1.  گواهی ثبت اقامت محلی :  JUMIN – HYO
- در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم می باشد.
    12. گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO (در صورت عدم پرداخت مالیات HIKAZEI- SHOMEISHO) ( مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)
    13. حساب بانکی ضامن        GINKO-ZANDAKA-SHOMEI-SHO                   
 ( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
 

ویزای کوتاه مدت براي دیدار از دوست

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز :
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز 4.5 در 4.5 با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5.  گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا
 6.  ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي  )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)
 7. اصل ضمانتنامه  خطاب به سفارت براي ضمانت سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1. اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2. اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 3.  برگه ثبت اقامت محلي: JUMIN-HYO
 • در صورتي كه ضامن دارای ملیت خارجی (به طورمثال ایرانی) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم می باشد.
 1.  مدارکی که روابط بین دو دوست را تایید می کند، مانند عکس
 2.  گواهی رسمی مالیات دعوت کننده (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO (در صورت عدم پرداخت مالیات HIKAZEI- SHOMEISHO).( مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)
 3.  حساب بانکی ضامن        GINKO-ZANDAKA-SHOMEI-SHO
( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )

 

ویزای توریستی

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز :
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2.  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز 4.5 در 4.5 با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تاييد وزارت دادگستري
 5. برنامه سفر با ذكر جزئيات به انگلیسی (با ذکر تاریخ ورود و خروج و برنامه روز به روز)
 6. رزرو هتل
 7.  گواهي اشتغال به كار با ذكر سمت، حقوق و موافقت با مرخصي (باذکر تاریخ)
 8. ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)
( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )
 

ویزای کوتاه مدت برای شرکت درمسابقات ورزشی

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امكان درخواست مدارک اضافه مي باشد.
مدارک مورد نیاز :
 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز 4.5 در 4.5  با زمینه سفید
 4. كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي ويزا همراه با ترجمه انگليسي رسمي با تایید وزارت دادگستری
(در صورت لزوم کپی صفحات شناسنامه پدر یا مادر با ترجمه انگلیسی رسمی)
 1. نامه ماموريت ازفدراسیون مربوطه در ايران با ذکر تاریخ و دلیل سفر و نحوه پرداخت هزینه ها
 2. اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت براي سه مورد زير (از ژاپن):
 • تقبل هزينه اقامت
 • تقبل هزينه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 1. اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 2. اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 3. چنانچه هزینه سفربه عهده متقاضی ویزا می باشد:
 • گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و حقوق  
 • ريز كاركرد سه ماه آخر حساب بانكي )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در 5 روز اخیر)

( براي كليه مدارك فارسي، ترجمه رسمي با تاييد وزارت دادگستري صادره در سه ماهه اخير، مورد نياز است )