اطلاعیه تغییر آدرس کانال رسمی تلگرام سفارت ژاپن در ایران

2017/7/20
کانال رسمی تلگرام سفارت ژاپن در ایران به آدرس زیر تغییر پیدا کرد. از این پس اخبار فعالیتهای فرهنگی، اخبارسیاسی ژاپن مرتبط با ایران و اطلاعات گوناگون دیگری در این کانال ارسال خواهد شد. 

  آدرس کانال رسمی تلگرام سفارت ژاپن در ایران :   

@Japanembassyiniran2