حداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی پرونده از زمان درخواست تا صدور ویزا (دسامبر)

2019/11/6
جدول زمانبندی زیر، حداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی پرونده بوده، و از آنجا که در برخی موارد ممکن است برای صدور ویزا بیش از یک ماه زمان مورد نیاز باشد، پیشنهاد می گردد برای درخواست ویزا زمان  کافی در نظر گرفته شود.
ساعات تحویل مدارک : 8:30 الی 10:30 صبح*
* ساعات تحویل گذرنامه: 3 الی 4 بعد از ظهر
*هزینه ویزا:  3,950,000ریال (یکبار ورود)
*طبق بخشنامه بانک مرکزی ایران اسکناس های مخدوش و نوشته شده قابل قبول نمی باشد.
لطفا برای پرداخت هزینه های کنسولی  از اسکناس های غیر مخدوش و سالم استفاده کنید.
Date of Accept Date of Issue Remarks
Dec-01 SUN Dec-5 THU  
Dec-02 MON Dec-8 SUN  
Dec-03 TUE Dec-8 SUN  
Dec-04 WED Dec-10 TUE  
Dec-05 THU Dec-12 THU  
Dec-06 FRI      
Dec-07 SAT      
Dec-08 SUN Dec-12 THU  
Dec-09 MON Dec-15 SUN​  
Dec-10 TUE Dec-15 SUN  
Dec-11 WED Dec-17 TUE  
Dec-12 THU Dec-19 THU​  
Dec-13 FRI      
Dec-14 SAT      
Dec-15 SUN Dec-19 THU  
Dec-16 MON Dec-22 SUN  
Dec-17 TUE Dec-22 SUN  
Dec-18 WED Dec-24 TUE  
Dec-19 THU Dec-26 THU  
Dec-20 FRI    
Dec-21 SAT      
Dec-22 SUN Dec-26 THU  
Dec-23 MON Jan-5 SUN  
Dec-24 TUE Jan-5 SUN  
Dec-25 WED Jan-5 SUN  
Dec-26 THU Jan-12 SUN​  
Dec-27 FRI      
Dec-28 SAT      
Dec-29 SUN     EMBASSY'S HOLIDAY
Dec-30 MON     EMBASSY'S HOLIDAY
Dec-31 TUE     EMBASSY'S HOLIDAY