دیدار جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر جواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای دکتر رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه

2020/11/16
دیدار با جناب آقای دکتر جواد ظریف
دیدار با جناب آقای دکتر رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه


در تاریخ 26 آبانماه جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهت ادای احترام دیدار نمودند. 

در تاریخ 24 آبانماه جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه جهت ادای احترام دیدار نمودند. 

در این دیدارها در فضایی صمیمانه در خصوص توسعه بیشتر روابط سنتی دوستانه بین ژاپن و ایران تبادل نظر شد.