دیدار و گفتگوی جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر محسن بهاروند، معاون وزیر در امور حقوقی و بین المللی

2020/11/29
دیدار و گفتگوی جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر محسن بهاروند، معاون وزیر در امور حقوقی و بین المللی
در تاریخ 9 آذر ماه جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر محسن بهاروند، معاون وزیر در امور حقوقی و بین المللی دیدار و گفتگو کردند.
 در این دیدار در خصوص توسعه بیشتر روابط سنتی ژاپن و ایران تبادل نظر مفیدی انجام شد.