دیدار آقای سایتو، سفیر ژاپن با جناب آقای مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران

در تاریخ 14 اسفند ماه آقای سایتو، سفیر ژاپن با جناب آقای مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در خصوص همکاریهای فرهنگی میان دو کشور تبادل نظر کردند.