بورس يكساله زبان ژاپني

بورس يكساله زبان ژاپني مختص به دانشجويان رشته زبان و ادبيات زبان ژاپني دانشگاه تهران مي باشد. افراد متفرقه كه در حال يادگيري زبان ژاپني در مراكز ديگر هستند، نمي توانند از اين بورس استفاده نمايند. جهت اطلاعات بيشتر در اين زمينه توضيحات به زبان ژاپني و انگليسي در لينكهاي زير را مطالعه فرماييد.

مهلت ارسال مدارك براي متقاضيان 2017 تا تاريخ 16 دیماه 1395مي باشد.مدارك از طريق دانشگاه تهران به سفارت ژاپن ارائه شود. متقاضيان مدارك را شخصاً به سفارت تحويل ننمايند.