اخبار سال 2018

2018/4/9

December 16, 2018

مراسم امضاء یادداشت تفاهم برای بهبود تاب آوری بیمارستان /Signing Ceremony of MoU on Hospital Resilience


May 3, 2018

Signing Ceremony of the Lake Urmia Restoration Project / مراسم امضاء پروژه احیاء دریاچه ارومیه
 

March 8, 2018

Signing Contracts on “Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects” between the Government of Japan and Local Government Authorities in the Current Fiscal Year/ امضاء قراردادهای کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی بین دولت ژاپن و مقامات استانی در سال مالی جاری

March 8, 2018

Rolling Plan for the Islamic Republic of Iran 2017 (PDF) (107KB)
 

February 21, 2018

مراسم امضاء مبادله نامه کمک بلاعوض ژاپن به "پروژه بهبود تجهیزات پزشکی در تهران" / Signing Ceremony of Japan Grant Aid to “The Project for the Improvement of Medical Equipment in Tehran City”
 

February 19, 2018

مراسم امضاء مبادله نامه کمک بلاعوض ژاپن به "پروژه بهبود تجهیزات تجزیه و تحلیل آلودگی هوای تهران " / Signing Ceremony of Japan Grant Aid to “the Project for Improvement of Equipment for Air Pollution Analysis in Tehran”
 

February 18, 2018

Technical Workshop Conducted by Ministry of the Environment of Japan/ برگزاری کارگاه فنی توسط وزارت محیط زیست ژاپن
 

February 15, 2018

Government of Japan to Support Iran’s Project through International Organizations by the Supplementary Budget in FY2017 (PDF) (152KB)
 

February 15, 2018

حمایت دولت ژاپن از پروژه های ایران در سال مالی 2017 از طریق سازمان های بین المللی و با استفاده از بودجه تکمیلی (PDF) (349KB)
 

February 5, 2018

امضاء قراردادهای کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های / Signing Contracts on “Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects”