تعطيلات ملي

عید سال نو 1 ژانویه
جشن بلوغ دومین دوشنبه از ماه ژانویه
روز بنیاد ملی 11 فوریه
روز اعتدال بهاری حدود 21 مارس
روز شوا 29 آوریل
روز یادمان قانون اساسی 3 مه
روز حفاظت از گیاهان 4 مه
روز کودک 5 مه
روز قدردانی از دریا سومین دوشنبه ماه ژوئیه
روز احترام به سالمندان سومین دوشنبه ماه سپتامبر
روز اعتدال پائیزی حدود 23 سپتامبر
روز ورزش دومین دوشنبه ماه اکتبر
روز فرهنگ 3 نوامبر
روز شکرگزاری از کار 23 نوامبر
تولد امپراطور 23 دسامبر