کمک های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

«پروژه تاسیس تصفیه­خانه پساب در جزیره قشم استان هرمزگان»
مراسم گشایش مرکز
موسسه تحقیقات زیست ­فناوری کاوش مراسم گشایش «پروژه تاسیس تصفیه­خانه پساب در جزیره قشم استان هرمزگان» را در تاریخ 2 اسفندماه برگزار نمود. آقای نوزومو تاکااوکا، وزیرمختار سفارت ژاپن در تهران، در این مراسم خاطرنشان کردند: «بسیار امیدوارم این تصفیه­خانه برای مدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و به الگویی برای مقابله با آلودگی محیط­زیست در ایران تبدیل شود.»
هدف این پروژه تاسیس سیستم تصفیه پساب به جهت بهبود شرایط محیطی و جلوگیری از بازگشت آب­های آلوده به چرخه محیط­زیست در منطقه شهرک پرواز است.

تصویر1:  افتتاح پروژه توسط آقای تاکااوکا تصویر2: ارائه توضیحات در مورد سیستم
تصویر3: عکس با اهالی تصویر4: تصفیه­خانه

 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

The Project for Establishment of System for Purifying Wastewater in Qeshm of Hormozgan Province”

Opening Ceremony of the Workshop

CAVOSH Environmental Center held the opening ceremony of “The Project for Establishment of System for Purifying Wastewater in Qeshm, Hormozgan Province” on February 21st, 2012. Mr. Nozomu TAKAOKA, the Minister of Japanese Embassy in Tehran, told all concerned, “I strongly hope that this system would be used by you for long time and that this project could be a model case as the environmental pollution countermeasures in Iran”.

The purpose of this project is to establish a system for purifying wastewater in order to improve the environmental situation in Parvaz   residential area and preventing recycle of polluted water into life circles.

 

 

Picture1: Cutting the ribbon by Mr. TAKAOKA

Picture2: Explanation of the System

Picture3: Picture with the locals Picture4: the Facility