پروژه های همکاری فنی در ایران

پروژه های همکاری فنی در ایران

تامین تجهیزات (میلیون ین)

هیئت های تحقیقاتی

تعداد کارشناسان اعزامی از ژاپن 

تعداد کارآموزان ایرانی

مخارج (100 میلیون ین)

سال مالی

19

39

57

89

5.8

2008

23

24

51

85

6.3

2009

0.5

53

41

75

6.5

2010

18

44

17

58

7.5

2011

0

28

58

87

5.4

2012

2,850

1,708

939

3,079

243.18

جمع کل تا 2012

برای اطلاعات بیشتر لطفا" به آدرس ذیل مراجعه کنید:
http://www.jica.go.jp/iran/english/index.html

Technical Cooperation Projects in Iran

For English Translation Please Click Here.

For more information, please tryhttp://www.jica.go.jp/iran/english/index.html