کمک بلاعوض به پروژه های سازمان های غیر دولتی ژاپنی

کمک بلاعوض به پروژه های سازمان های غیر دولتی ژاپنی

کمک بلاعوض به پروژه های سازمان های غیر دولتی ژاپنی، سیستمی است برای ارائه کمک مالی برای توسعه اجتماعی و  اقتصادی و همچنین به پروژه های کمک های انسان دوستانه در شرایط اضطراری به کشور ها و مناطق در حال توسعه که توسط سازمان های غیر دولتی ژاپنی به مورد اجرا در می آید. این سیستم بمنظور تلفیق کمک های سازمان های غیر دولتی ژاپنی از جمله کمک بلاعوض به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی و کمک بلاعوض برای حمایت از  سازمان های غیر دولتی ژاپنی فعال در موارد اضطراری، ایجاد شده است.
برای اطلاعات بیشتر لطفا" به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمائید:
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/category/ngo/index.html

نتایج کمک بلاعوض به پروژه های سازمان های غیر دولتی ژاپنی
نتایج سال 2009

شماره نام پروژه
1 برنامه فعالیت های بازرگانی "مرکز توانمند سازی و بازگشت داوطلبانه" برای اقشار کم بضاعت ایرانی و پناهندگان افغانی در جمهوری اسلامی ایران

نتايج سال 2011

شماره نام پروژه
1 برنامه  تاسیس و راه اندازی فعالیت های تجاری "مرکز ظرفیت سازی و بازگشت داوطلبانه" برای اقشار آسیب پذیر ایرانی و پناهندگان افغانی در جمهوری اسلامی ایران (فاز 3)

نتايج سال 2012

شماره نام پروژه
1 برنامه تاسیس و اجرای مرکز آموزش حرفه اي براي پناهندگان افغاني و اقشار آسيبپذيرايرانی

Grant Assistance for Japanese NGO Projects

Grant Assistance for Japanese NGO Projects is a system used to provide financial assistance for social and economic development and emergency humanitarian assistance projects being undertaken by Japanese NGOs in developing countries and regions. This system was established to integrate the assistance implemented by Japanese NGOs through previous Grant Assistance for Grassroots Projects and the Grant for Supporting NGO Emergency Activities.

For more information, please try http://www.mofa.go.jp/policy/oda/category/ngo/index.html

The result of 2009
Projects
No
The Program for Business Operation of the "Capacity Building and Voluntary Repatriation Center" for Vulnerable Iranian and Afghan Refugees in Islamic Republic of Iran 
1
The result of 2011
Projects
No
Program for Establishment and Business Operation of the “Capacity Building and Voluntary Repatriation Center” for Vulnerable Iranians and Afghan Refugees in the Islamic Republic of Iran (Phase 3)
1
The result of 2012
Projects
No
Program for Establishment and Operation of the Vocational Training Center for Afghan Refugees and Vulnerable Iranians
1