کمک بلاعوض به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی

کمک بلاعوض به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی

دولت ژاپن یک برنامه حمایت مالی  از پروژه های مربوط به توسعه ارائه می دهد که بمنظور رفع نیازهای گوناگون کشورهای در حال توسعه طراحی شده است. این برنامه  که کمک بلاعوض به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی  یا GGP نامیده می شود، از طرح هایی که توسط نهادهای غیر دولتی یا دولت های محلی (مانند استانداری و غیره) پیشنهاد می شود، حمایت می کند. GGP   توانسته از شهرت خوبی در حمایت انعطاف پذیرانه و بموقع در زمینه پروژه های مربوط به توسعه در سطح نهاد های مردمی برخوردار شود.
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به آدرس ذیل مراجعه نمایید:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/pdfs/e-1.pdf

  Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

  The Japanese Government offers a financial scheme for development projects designed to meet the diverse needs of developing countries.Known as Grant Assistance for Grass-Roots Human Security projects(GGP), this scheme supports projects proposed by such bodies as nongovernmental organizations (NGOs ) and local government authorities. The GGP has acquired an excellent reputation for providing flexible and timely support to development projects at the grass-roots level.

  For more information, please try to download of http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/pdfs/e-1.pdf

  The result of 2008
  The result of 2009
  The result of 2010
  The result of 2011
  The result of 2012