زمينه هاي الويت دار

زمینه های اولویت دار

پیرو  قطعنامه شماره 1747 (سال 2007) شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر عدم اعطاء کمک، وام و تامین اعتبار به دولت ایران بجز مقاصد انسان دوستانه و عمرانی، دولت ژاپن کمک خود را در دو زمینه اصلی متمرکز ساخته است. اول پروژه همکاری فنی و دیگری کمک بلاعوض به نهاد های مردمی برای تامین نیازهای اولیه انسانی (GGP ).
ژاپن در پنج زمینه ذیل اولویت قائل است:

  1. ارتقاء صنایع داخلی و آموزش حرفه ای
  2. کاهش شکاف در آمد بین اقشار شهری و روستایی
  3. حفظ محیط زیست
  4. مدیریت منابع آب
  5. پیشگیری از بلایای طبیعی
Priority Fields

Based on the request of the United Nations Security Council Resolution 1747 (2007), not to give new grant, financing and loan to the Iranian government except for humanitarian and development purposes, Japan has focused on two main fields. One is Technical Cooperation Project and the other is Grant Assistance for Grass-Roots Human Security Projects.
Japan attaches priority to the following five fields

Enhancement of Domestic Industries
Reduction of the Income Gap Between Urban and Rural Communities
Environmental Preservation
Water Resources Management
Disaster Prevention