کمک­های بلاعوض برای تامین نیازهای اولیه انسانی

عقد قرارداد

   سازمان غیر دولتی در سال 2012
"برنامه تاسیس و اجرای مرکز آموزش حرفه اي براي پناهندگان افغاني و اقشار آسيبپذيرايرانی"

اطلاعیه آغاز بکار پروژه


دولت ژاپن در نظر گرفته است تادر انجام پروژه جدیدی با عنوان "برنامه اجرا و تاسیس مرکز آ موزش فنی پناهدگان افغان و اقشار آسیب پذیر ایرانی"
به سازمان غیر دولتی نیکو(همکاری بین المللی ژاپن جهت توسعه جوامع) کمک نماید و از این رو در تاریخ 28 ژانویه 2013 به عقد قراردادی به عنوان اعطای کمک بلاعوض به مبلغی بیش از 300000 یورو با سازمان ژاپنی نیکو اقدام نموده است. ب

     اغلب پناهندگان افغانی ساکن ایران نسبت به بازگشت به موطن خود دچار تردیداند که دلیل آن نه تنها عدم بهبود موقعیت افغانستان بلکه همچنین عدم برخورداری بشتر پناهندگان از اطلاعات لازم در مورد وضعیت کشورشان و کمبود مهارت های کافی برای امرار معاش در افغانستان پس از بازگشتشان می باشد. همه این مسائل،مشکلاتی همچون تمدید اقامت آنها در ایران و عدم انگیزه لازم برای بازگشت به کشورشان را بوجود آورده است.

     برای حل این مشکلات، سازمان نیکو مبادرت به اجرای پروژه های آموزش حرفه ای از سال 2003 تا کنون کرده است که هدف آن ارتقاء مهارت ها و توانایی هایی در زمینه های كامپيوتر و زبان انگليسي براي پناهندگان افغاني ساکن مشهد- استان خراسان رضوی- و اقشارآسيبپذير ايراني می باشد.از طریق این آموزش ها بيش از 3500 كارآموز موفق به كسب مهارت هاي فني شده اند.

     این پروژه که قرارداد مربوط به آن در سال جاری منعقد شد در نظر دارد با استفاده از تجارب و دانش سازمان نیکو به اجرای آموزش های حرفه ای، شامل برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر و همچنین دوره های پیشرفته کمک پرستاری، بمدت سه سال ادامه دهد. سازمان نیککو در نظر دارد محل خود را از مشهد به شهر ری در استان تهران تغییر دهد.

Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects

 

Grant Assistance to Japanese NGO in 2012
“Program for Establishment and Operation of the Vocational Training Center for Afghan Refugees and Vulnerable Iranians”

Announcement of Start of the Project

The Government of Japanhas decided to assist Japanese NGO, “Nippon International Cooperation for Community Development (NICCO)”,in a new project titled “Program for Establishment and Operation of the Vocational Training Center for  Afghan Refugees and Vulnerable Iranians”. In this connection, a contract was signed between the Government of Japan and NICCO, on January 28th, 2013, as a project of Grant Assistance to Japanese NGO in 2012, for the amount of approximately Euro 300,000.
Most of Afghan refugees in Iran hesitate to repatriate to their mother country not only because the circumstances of Afghanistan have not been improved but also because most of themneither have enough information on Afghanistansituation, nor enough skills to live on in Afghanistan after their repatriation. These cause some problems such as extension of their stay in Iran and a lack of motivation to repatriate to their country.
To solve these problems, NICCO has been implementing vocational training projects since 2003, aiming at enhancing computer skills and English language capabilities of VulnerableIranians and Afghan refugees in Mashhad city of KhorasanRazavi Province, by which more than 3,500 trainees could acquire various technical skills.
This project, whose contract was signed in the current year, is scheduled to implement vocational trainings, including basic trainingssuch as English and PC courses, as well asadvanced course in assistant nurse, by using NICCO’s experiences and know-how. The project will continue for 3 years.NICCO is also planning to change its venue from Mashhad to Rey city of Tehran Province.