محیط زیست در زمان جنگ نظامی همایش روز بین المللی مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست

 

 

همایش روز بین المللی مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست در 20 آبان 1394 در سالن کنفرانس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران برگزار شد. این همایش توسط مرکز صلح و محیط زیست که یک سازمان غیر دولتی است و توسط خانم دکتر ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده است، برگزار شد. در این همایش، سفیر کوبایاشی سخنرانی خود را در خصوص همکاری و کمک ژاپن در زمینه حفاظت از محیط زیست، در کنار دکتر ابتکار و دکتر ظریف ایراد کرد.