همایش فنی "پایش ریزگرد و کنترل آلودگی آب"

Technical Seminar on “Sand Dust Monitoring
and Water Pollution Countermeasures”

همایش فنی در خصوص "پایش ریزگرد و کنترل آلودگی آب" در تاریخ های 30 آبان الی 4 آذر ماه 1394 در تهران و بندر عباس برگزار شد. این همایش بر اساس اولین دور گفتگوی سیاست گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی انجام شد.
هفت کارشناس از ژاپن در این سمینار شرکت کرده و در خصوص پایش طوفان های ریزگرد و شن و همچنین اقدام برای کنترل آلودگی آب سخنرانی کردند.
حدود 40 کارشناس از سازمان حفاظت محیط زیست ایران در هر یک از این سمینار ها شرکت کردند.

سخنرانان و شرکت کنندگان در تهران

 

  

     سخنرانان و شرکت کنندگان در بندر عباس