همكاريهاي اقتصادي

کارگاه مدیریت اکوسیستم تالاب ها

کارگاه مدیریت اکوسیستم تالاب ها در شهر رامسر، واقع در سواحل جنوبی دریای خزر و محل  تشکیل کنوانسیون رامسر حدود 40 سال پیش، در 8/12/1391 و بمنظور تبادل نظر و تجربیات بین کشور های عضو برگزار شد.

در این کارگاه، جایکا به تشریح پروژه خود در خصوص "مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی" که از سال  1386 تاکنون در این تالاب اجرا می شود،پرداخت. آقایان هاندا، سفیر ژاپن، تاکئوچی، نماینده مقیم دفتر جایکا در ایران، دکتر فاضل، معاون محترم سازمان حفاظت محیط زیست و کیکوچی، رئیس مرکز تالاب های بین المللی کوشیرو و کارشناسانی از تقریبا" 30 کشور در این کارگاه شرکت کردند.

پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی

Anzali Wetland Ecological Management Project http://www.jica.go.jp/project/english/iran/0603927/index.html

Workshop on Wetlands Ecosystem Management

 Workshop on Wetlands Ecosystem Management was held in Ramsar, located on the southern coast of the Caspian Sea, where the Ramsar Convention was made about forty years ago, on 26th February 2013, in order to share the experiences and exchange views among the member countries.
In the Workshop, JICA elaborated on its project on ‘’Anzali Wetland Ecological Management’’ implemented in this wetland, since 2007. H.E. Ambassador HANEDA, Mr. TAKEUCHI, JICA Resident Representative in Iran, H.E. Dr. FAZEL, Deputy Head of the Department of Environment, Mr. KIKUCHI, Head of Kushiro International Wetlands’ Centre and experts from around 30 counties participated in this Workshop.

Anzali Wetland Ecological Management Project http://www.jica.go.jp/project/english/iran/0603927/index.html

 

 حضار    

Audiences

سفیر ژاپن (وسط)

Japanese Ambassador (center)