سمینار "ایجاد سیستم مدیریت مشارکتی آب"

 

سمینار "ایجاد سیستم مدیریت مشارکتی آب " در تاریخ 4/10/1392 در وزارت جهاد کشاورزی در تهران برگزار شد.

این سمینار بعنوان بخشی از پروژه جایکا با عنوان "ایجاد سیستم مدیریت مشارکتی آب در استان گلستان" و با هدف گسترش این سیستم در سراسر ایران، برگزار شد. حدود 40 تن از مدیران سازمان های جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در این سمینار شرکت کردند.

آقایان آکیرا چیبا، کاردار سفارت ژاپن و کنتا اونو، دستیار نماینده مقیم جایکا در ایران در این سمینار شرکت کردند و بهمراه آقایان صفایی، مدیرکل سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی و دکتر مختار مهاجر، مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به ایراد سخنرانی پرداختند.

Seminar on “Establishment of Participatory
Water Management System”

      Seminar on “Establishment of Participatory Water Management System” was held at the Ministry of Jihad-e- Agriculture (MOJA) in Tehran on December 25st, 2013

      The seminar was held as a part of JICA’s project on ‘’Establishment of Participatory Water Management System in Golestan Province’’ in order to spread this system throughout Iran. About 40 directors from the Local Organizations of the Ministry of Jihad-e- Agriculture participated in this Seminar

      Mr. Akira CHIBA, Charge D’Affairs ad interim of the Embassy of Japan and Mr. Kenta ONO, Representative of JICA Office in Iran, took part in the Seminar and delivered speeches together with Mr. SAFAEI, Director General of Rural Cooperative Organization of MOJA and Dr. Mokhtar MOHAJER, Director General of MOJA in Golestan

Mr. CHIBA, delivering speech آقای چیبا در حال ایراد سخنرانی

Audiences شرکت کنندگان