اخبار سال 2019

2019/3/17

December 01, 2019

Participation in the opening ceremony of STRONG FAMILIES program supported by the Government of Japan

December 01, 2019

شرکت در مراسم افتتاحیه برنامه خانواده های توانا تحت حمایت مالی دولت ژاپن

November 20, 2019

Embassy of Japan in Iran Held Handover Ceremony of the Mobile Clinic in Response to the Damage Caused by Floods in Iran

November 20, 2019

برگزاری مراسم اهدای یک دستگاه کلینیک سیار در پاسخ به خسارات ناشی از سیل-های اخیر توسط سفارت ژاپن در ایران

June 23, 2019

Emergency Grant Aid in response to the damage caused by floods in Iran

June 23, 2019

کمک های اضطراری بلاعوض در پاسخ به آسیب های ناشی از سیل در ایران

April 14, 2019

Embassy of Japan in Iran Held Delivery Ceremony of the Emergency Relief Goods in Response to the Flood Disaster

April 14, 2019

برگزاری مراسم تحویل کمک اضطراری به سیل زدگان توسط سفارت ژاپن

April 11, 2019

Emergency Assistance to the Islamic Republic of Iran in Response to the Flood Disaster

April 11, 2019

کمک اضطراری به جمهوری اسلامی ایران در خصوص سیل

March 13, 2019

Signing Contract on “Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects” in the JFY 2018 (Part 5)

March 13, 2019

امضاء قرارداد کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی در سال مالی ژاپنی 2018 (قسمت پنجم)

March 10, 2019

Signing Contract on “Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects” in the JFY 2018 (Part 4)

March 10, 2019

امضاء قرارداد کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی در سال مالی ژاپنی 2018 (قسمت چهارم)

February 27, 2019

Signing Contracts on “Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects” in the JFY 2018 (Part 3)

February 27, 2019

امضاء قراردادهای کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی در سال مالی ژاپنی 2018 (قسمت سوم)

February 14, 2019

امضاء قرارداد کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی در سال مالی ژاپنی 2018 (قسمت دوم) / Signing Contracts on “Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects” in the JFY 2018 (Part 2)"

February 5, 2019

امضاء قراردادهای کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی در سال مالی ژاپنی 2018

February 5, 2019

Signing Contracts on “Grant Assistance for Grass-roots Human Security Projects” between the Government of Japan and NGOs in the JFY 2018

February 5, 2019

Japan’s Grant Aid within Seminar on “National Challenge against Caner” / کمک بلا عوض دولت ِژاپن سمینار "پویش ملی مبارزه با سرطان"